Od 1. srpnja ove godine na snazi je novi zakon o porodiljnom koji je usklađen s direktivom EU iz 2010 na ovu temu.

Prema njemu, beba će moći krenuti u jaslice ili na čuvanje sa 14 mjeseci jer se roditeljski dopust sa dosadašnjih šest se povećava na osam mjeseci.

Što donosi novi zakon o porodiljnom?

Krenimo s terminologijom. Rodiljni dopust je onaj prvi dio porodiljnog kad dobivamo naknadu u visini svoje pune plaće i traje od 28 dana prije poroda pa do bebinog navršenog 6 mjeseca. Od početka korištenja pa do 42 dana nakon poroda, rodiljni dopust obavezno koristi majka, u neprekinutom trajanju. Od 43. dana života djeteta, roditelji se mogu dogovoriti o tome tko će nastaviti koristiti rodiljni dopust, budući da ga otac može koristiti pod istim uvjetima kao i majka.

Novi zakon o porodiljnom produžio roditeljski dopust sa 6 na 8 mjeseci

Roditeljski dopust koristi se od navršenih 6 mjeseci života djeteta i traje 6 mjeseci (180 dana) za prvo i drugo dijete, odnosno 30 mjeseci (900 dana) za blizance, te treće i svako sljedeće dijete. U pravilu ga koriste oba roditelja u jednakom trajanju (svaki po 3, odnosno 15 mjeseci), ali ako se roditelji tako sporazume može ga koristiti i samo jedan roditelj.

Novi zakon o porodiljnom je produžio roditeljski dopust sa 6 mjeseci na 8 mjeseci i može se iskoristiti u bilo kojem trenutku do navršene 8. godine djeteta. I otac i majka mogu koristiti roditeljski dopust, svako od njih po četiri mjeseca, s time da otac može polovicu svog roditeljskog dopusta prebaciti na majku. To znači da ćete nakon isteka rodiljnog dopusta i dalje moći biti s djetetom do njegove godine dana, ako iskoristite četiri mjeseca svog roditeljskog dopusta plus još dva mjeseca od oca djeteta.  Otac će ostatak od dva mjesca roditeljskog dopusta moći iskoristiti bilo kad do navršene 8. godine djeteta.

Novi zakon o porodiljnom nije mijenjao naknade: prvih šest mjeseci dopusta naknada će iznositi 100 posto plaće, za drugih šest mjeseci najviše 2660 kuna, a za posljednja dva mjeseca roditeljskog dopusta 1663 kune.

Moj posao.net

Website Apps