Hrvatska narodna banka (HNB) objavila je danas na svojoj službenoj stranici obavijest o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Centar bankom d.d. Zagreb

Navedenu odluku Savjet HNB-a donio je nakon što je utvrđeno da je izostala dokapitalizacija Centar banke u skladu s odlukom glavne skupštine banke od 16. kolovoza 2013. godine, čime je banka propustila izvršiti rješenje HNB-a. Ta je dokapitalizacija, uz bitne promjene u načinu upravljanja bankom, te kreditnim i drugim rizicima u njenom poslovanju, bila nužan preduvjet za uspostavu zakonitosti poslovanja banke i time za nastavak njenog redovnog poslovanja.

HNB ističe i da su trenutkom donošenja Odluke Savjeta Hrvatske narodne banke o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Centar bankom d.d. Zagreb nastupile sljedeće posljedice: privremena zabrana provedbe osnova za plaćanje na teret računa kreditne institucije prema zakonu kojim se uređuje provedba ovrhe na novčanim sredstvima;privremena zabrana plaćanja kreditnoj instituciji sa svih njezinih računa; privremena zabrana isplata i prijenosa kreditnoj instituciji s računa njezinih klijenata i privremena zabrana pružanja platnih usluga kreditnoj instituciji putem platnih kartica.

Dužnici Centar banke d.d. Zagreb pozivaju se da nastave ispunjavati sve svoje obveze prema banci.

O donošenju Odluke Savjeta o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka Hrvatska narodna banka izvijestila je Financijsku agenciju i Centar banku d.d. Zagreb.

Državna agencija za osiguranje depozita spremna za isplatu obeštećenja

“Državna agencija za osiguranje depozita u potpunosti je spremna za isplatu obeštećenja za osigurane depozite u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad Centar Bankom”, priopćili su iz ove agencije nakon odluke HNB-a o prijedlogu otvaranja stečajnog postupka nad ovom bankom.

“Sukladno današnjoj odluci Savjeta HNB-a o podnošenju prijedloga trgovačkom sudu za otvaranje stečajnog postupka nad Centar Bankom d.d., a nakon donošenja rješenja Trgovačkog suda o pokretanju stečaja ili rješenja HNB-a o nedostupnosti depozita, DAB-a će započeti sa pripremom procesa isplate obeštećenja za osigurane depozite u zakonski propisanim rokovima. To znači da će svim deponentima (građanima, malim poduzetnicima i neprofitnim institucijama) čiji depoziti jesu u sustavu osiguranja depozita kod Državne agencije, biti u najkraćem mogućem roku osigurana isplata obeštećenja, a do maksimalnog iznosa osiguranih depozita koji se od 1.7.2013 povećao na 100.000 €ura (tj. kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju na dan otvaranja stečajnog postupka).

Fond osiguranih depozita raspolaže svim potrebnim sredstvima za isplatu obeštećenja.

DAB-a je u ovom trenutku spremna (tehnički i financijski) postupati po rješenjima koje donesu HNB ili trgovački sud o otvaranju stečaja ili nedostupnosti depozita i u najkraćem mogućem zakonskom roku (a najkasnije 30 radnih dana od dana rješenja) započeti s isplatama obeštećenja za osigurane depozite. Postupak koji prethodi samoj isplati obeštećenja za osigurane depozite je utvrđivanje stanja obveza prema svakom pojedinom deponentu, a koji će Državna agencija utvrditi zajedno sa privremenom upravom koju je imenovala HNB.

Uvjereni smo da ćemo s isplatom obeštećenja započeti i ranije, a o čemu ćemo vas obavijestiti na našoj web stranici i u dnevnim novinama”, piše u priopćenju Državne agencije za osiguranje depozita.
M.P./Agencija VLM/MediaServis
03.09.2013

Previous Post
«
Website Apps