CRVENO DUGME

16. listopada 2013.

Dugo najavljivani projekt crveno dugme / Red button/​za on-line prijavu seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece konačno je ugledala svjetlo dana u virtualnom svijetu.

red-button_aplikac_605380S1

MUP RH postavio je aplikaciju a uz nju dao iscrpne upute , što prenosimo u cijelosti:

Draga djeco, roditelji, učitelji, građani…

Ova aplikacija namijenjena je svima Vama, ali je posebno prilagođena djeci i omogućuje prijavljivanje: sadržaja na internetu za koji sumnjate da je nezakonit i odnosi se na različite oblike iskorištavanja ili zlostavljanja djece.

o   U Republici Hrvatskoj zabranjeno je:

§ predlaganje susreta djeci mlađoj od 15 godine putem interneta, elektroničke pošte i mobilnih telefona u svrhu stupanja u spolni odnos s djecom;

§  prikupljanje, davanje drugima i prijenos podataka o osobama mlađima od 15 godina;

§  iskorištavanje djece za pornografiju, što uključuje i pristupanje takvim sadržajima na internetu i njihovo posjedovanje.

o   Dijete je svaka osoba koja nije navršila 18 godina života.

o   Dječja pornografija je materijal koji vizualno ili na drugi način prikazuje pravo dijete ili realno prikazano nepostojeće dijete ili osobu koja izgleda kao dijete, u pravom ili simuliranom spolno eksplicitnom ponašanju ili koji prikazuje spolne organe djece u spolne svrhe.

o   Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava, a posebice o svim oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta.

o   Svatko je dužan prijaviti kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora deset godina ili teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

o   Službena ili odgovorna osoba dužna je prijaviti počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili progonu po prijedlogu.

o   Ukoliko je kazneno djelo počinjeno prema djetetu, nitko nema pravo ne prijaviti kazneno djelo pozivajući se na liječničku ili profesionalnu tajnu

o   U Republici Hrvatskoj  dijete ima pravo:

      § na skrb za zdravlje i život;
§ 
na sigurnost i odgoj u obitelji primjeren svojim tjelesnim, umnim i osjećajnim potrebama;
§ 
na život sa svojim roditeljima, u skladu sa svojom dobrobiti;
§ 
na izbor obrazovanja i zanimanja i pravo na zapošljavanje u skladu sa svojim sposobnostima i svojom dobrobiti;
§ 
tražiti zaštitu svojih prava pred nadležnim tijelima koja su o tome dužna obavijestiti centar za socijalnu skrb;
§ 
roditelji i ostali članovi obitelji ne smiju dijete podvrgavati ponižavajućim postupcima, duševnom ni tjelesnom nasilju, odnosno zlostavljanju.

o U Republici Hrvatskoj zabranjeno je:


§  tjelesno kažnjavanje djece;
§  tjelesno, psihičko, spolno i ekonomsko nasilje nad djecom;
§ 
stupiti u spolni odnos s djetetom mlađim od 15 godina života, bez obzira pristaje li dijete na odnos;
§ 
pred djetetom mlađim od petnaest godina činiti spolne radnje (spolni odnos, masturbacija);
§ 
prikazati djetetu mlađem od 15 godina pornografske sadržaje;
§ 
vrbovati, poticati, organizirati ili omogućiti pružanje spolnih usluga s djetetom ili takve usluge koristiti (dječja prostitucija);
§ 
vrbovati i poticati djecu da sudjeluju u snimanju dječje pornografije ili organizirati i omogućiti njeno snimanje.

Website Apps