PROJEKT BARANJA

30. studenoga 2016.
Vodoopskrba

Korisnik projekta Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir i partner na projektu Grad Beli Manastir provode projekt radnog naziva: Projekt Baranja-poboljšanje vodokomunalne infrastrukture na području Baranje.

Slikovni rezultat za eu fondovi

Svrha projekta je smanjenje gubitaka pri vodoopskrbi i očuvanje okoliša crnomorskog sliva putem sprječavanja otjecanja sadržaja sabirnih jama u podzemlje. Dodatna svrha ovog projekta je usklađenje s propisima Europske unije o zaštiti okoliša te potpuno ispunjenje obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, odnosno sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji glede usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.
Projekt procijenjene vrijednosti prihvatljivih troškova u visini do 4.604.000,00 kuna ili približno 615.000 eura (ne uključujući PDV) sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa zaštite okoliša iz programskog razdoblja 2007.-2013. pod sloganom “Ulaganje u budućnost” sa 85% udjela u financiranju prihvatljivih troškova u iznosu do 3.913.400,00 kuna ili 520.000 eura te Baranjski vodovod s partnerom Gradom Belim Manastirom u visini od 15% ukupnih ulaganja u visini do 690.600,00 kuna. Točni iznosi sufinanciranja će biti poznati nakon izvršenih radova prema provedenim postupcima javne nabave.

Sastavnice projekta:

 1. Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi
  Izvođač: Eurovision d.o.o., Zagreb
  Cilj: Pokazati koje koncepcijsko rješenje od predloženih je prihvatljivo i primjenjivo za prijavu projekata izgradnje/dogradnje/adaptacije vodnokomunalne infrastrukture.
 2. Izrada projektne dokumentacije i dobivanje dozvola
  Izvođač: Hidroing d.o.o., Osijek
  Cilj: Priprema projektne dokumentacije koja je uvjet za prijavu na buduće raspisane natječaje za izgradnju/dogradnju/adaptaciju vodnokomunalne infrastrukture.
 3. Priprema tehničkih specifikacija/natječajne dokumentacije
  Izvođač: Hidroing d.o.o., Osijek
  Cilj: Izrada četiri seta aplikacijskih obrazaca za prijavu na natječaje.
 4. Promidžba i vidljivost
  Izvođač: Hidroing d.o.o., Osijek
  Cilj: Jasna komunikacija s javnošću i krajnjim korisnicima.

------1 color slbar

Cilj ovog projekta je izrada svih potrebnih dokumenata i dozvola za dostizanje 100%-tne mogućnosti priključka na vodnokomunalnu infrastrukturu u Gradu Belom Manastiru i prigradskim naseljima Branjin Vrh, Šumarina i Šećerana, detekcija lokacija gubitaka i smanjenje istih na vodoopskrbnoj mreži te osiguravanje dostatnog kapaciteta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za Grad Beli Manastir s prigradskim naseljima kao i za okolne općine..

Pretpostavljeni obuhvat projektne dokumentacije:

Proširenje i rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na 16.000 ES

Dogradnja kanalizacijskog sustava u Gradu Belom Manastiru: do 1,5 km

Dogradnja kanalizacijskog sustava u prigradskom naselju Šećerana: do 3,5 km

Izgradnja kanalizacijskog sustava u prigradskom naselju Šumarina: do 5 km

Dogradnja kanalizacijskog sustava u prigradskom naselju Branjin Vrh: do 12 km

Izrada studijske dokumentacije za analizu gubitaka na vodoopskrbnoj mreži

Nabavka novog rovokopača, canal-jet vozila i fekalnog vozila.

Razdoblje provedbe projekta je kolovoz 2014.- prosinac 2016

Pregledna situacija

 

Razdoblje provedbe projekta je kolovoz 2014.- prosinac 2016.

Kontakt web adrese za dodatne informacije o projektu:

Baranjski vodovod: info@baranjski-vodovod.hr

Grad Beli Manastir: graditeljstvo@beli-manastir.hr

Upravljačko tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, www.mzoip.hr, pitanja@mzoip.hr.

Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, www.mzoip.hr, pitanja@mzoip.hr.

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode, www.voda.hr, voda@voda.hr.

Više o strukturnim fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Više o Operativnom programu zaštite okoliša 2007.-2013.: www.opzo.hr

Sadržaj ovog oglasa isključiva je odgovornost Baranjskog vodovoda.

Vodoopskrba

 

Website Apps