BARANJA NA UDARU NOVOG POREZA

3. kolovoza 2017.

I u Baranji  su počele  pripreme za uvođenje poreza na nekretnine koji će se od iduće godine plaćati umjesto komunalne naknade i spomeničke rente. Novi porez zahvatit će širi krug vlasnika nekretnina, a za obračun će se koristiti i podaci o starosti i stanju nekretnine.

Slikovni rezultat za porez na nekretnine

Zakon je točno naveo što se sve smatra nekretninom koja postaje predmet oporezivanja: to je stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor i drugi pomoćni prostori te ostali prostori bez namjene kao i građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja. Porez se jedino neće plaćati na neizgrađeno građevinsko zemljište i nekretnine koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te na sakralne objekte u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi. Svi ostali objekti predmet su oporezivanja, pa čak i one nekretnine koje nisu za uporabu, no na njih će se primjenjivati niži koeficijent. Slično kao i domaći građani porez će plaćati i stranci!

Vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta i sada plaćaju komunalnu naknadu, koja se za prosječni plac predviđen za gradnju obiteljske kuće kreće do stotinjak kuna godišnje. Ta bi obveza od iduće godine mogla skočiti nekoliko puta. Budući da su mnogi građani vlasnici nekog komada zemljišta u građevinskoj zoni, točno ćemo navesti na koga se ta obveza odnosi. Zakon kaže da se neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra zemljište:

– koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine

– zemljište za koje je izdano rješenje o uvjetima građenja ili drugi akt vezan uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

– zemljište na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola.

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje. Nadalje, neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem je započeto građenje smatra se izgrađenim prostorom i oporezuje se na način i pod pretpostavkama propisanim za prostore ako su protekle dvije godine od pravomoćnosti građevinske dozvole ili drugog akta za građenje ili od dana izdavanja potvrde glavnog projekta. Mnoge su općine i gradovi na pritisak vlasnika pretvarale poljoprivredno zemljište u građevinsku zonu kako bi mu digli cijenu, no sad bi mogao krenuti obrnuti proces ili će krenuti masovna prodaja građevinskih parcela.

Povezana slika

88% hrvatskih građana živi u vlastitom stambenom prostoru, stoga će ovaj porez pogoditi najšire slojeve stanovništva. Nemogućnost plaćanja novih troškova izbacit će na tržište brojne nekretnine, što će za posljedicu imati pad vrijednosti nekretnina i ukupnog bogatstva građana.

Porez na nekretnine uzrokuje dvostruko oporezivanje dohotka građana, jednom u trenutku ulaganja u kupnju, gradnju i održavanje nekretnine, ponajviše kroz PDV i porez na dohodak, a drugi puta kroz porez na nekretnine. Budući da je porez godišnji i ponavljajući, on predstavlja opterećenje vlasnika do njegove smrti, nakon čega prelazi na njegove nasljednike.

 

 

Website Apps